Αρχεία Dll που αρχίζουν με U

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
u32comm.dll Error Handle 3677
ubiorbitapi_r2_loader.dll N/A 4116
ubiorbitapi_r2.dll N/A 2137
ubiorbitapi_r264.dll Ubisoft Game Launcher API r2 3905
ubpm.dll Unified Background Process Manager DLL 2377
ucmhc.dll UCM Helper Class 806
ucrtbase.dll Microsoft® C Runtime Library 3139
ucrtbased.dll Microsoft® C Runtime Library 956
udhisapi.dll UPnP Device Host ISAPI Extension 4723
uDWM.dll Microsoft Desktop Window Manager 3463
uexfat.dll eXfat Utility DLL 5033
ufat.dll FAT Utility DLL 3514
UFCore.dll UFCore Dynamic Link Library 3080
UFMatcher.dll UniFinger Engine 3.0 SDK Matcher Module Win32 DLL 2502
ui.dll N/A 4708
UIAnimation.dll Windows Animation Manager 4236
UIAutomationCore.dll Microsoft UI Automation Core 3661
UIAutomationCoreRes.dll Microsoft UI Automation Core Resource 3091
uicom.dll Add/Remove Modems 3400
uihelper.dll IIS UIHelper Module 3777
UIHub.dll Microsoft Tablet PC Flicks and Pen Feedback Component 2044
uiLangRes.dll UILangRes 2514
UILayoutMgr.dll CtrlFactory 3755
uireng.dll UI Recording Engine Library 3239
UIRibbon.dll Windows Ribbon Framework 3857
UIRibbonRes.dll Windows Ribbon Framework Resources 1312
UKHook40.dll N/A 1606
ulib.dll File Utilities Support DLL 3392
umandlg.dll DLL-fil for UManDlg 874
umb.dll User Mode Bus Driver Interface Dll 2866
umbra.dll Umbra Runtime Library (DLL) 3878
umbra32.dll Umbra Occlusion Booster Runtime Library (DLL) 3427
umbraob32.dll Umbra Occlusion Booster Runtime Library (DLL) 2987
umbraoptimizer32.dll N/A 3604
umbraoptimizer64.dll N/A 1495
umbrapvs32.dll N/A 3435
umdmxfrm.dll Unimodem Tranform Module 3587
umpnpmgr.dll User-mode Plug-and-Play Service 2232
umpo.dll User-mode Power Service 4655
umpoext.dll User-mode Power Service Extensions 1356
umpowmi.dll User-mode Power Service WMI Providers 907
umrdp.dll Remote Desktop Services Device Redirector Service 1876
unacev2.dll UNACE Dynamic Link Library 951
unarc.dll N/A 3923
unattend.dll Unattend Library 3061
UnattendProvider.dll DISM Unattend Provider 709
unbcl.dll Unmanaged BCL 1221
UncDMS.dll uncdms.dll 767
UnHookLib.dll N/A 510
unicorn.dll N/A 2846
UNICOWS.DLL Microsoft Layer for Unicode on Win9x Systems (MSLU) 4635
unidrv.dll Unidrv Printer Driver 2350
UNIDRVUI.DLL Интерфейс пользователя UniDriver 2166
unimdmat.dll Unimodem Service Provider AT Mini Driver 3499
uniplat.dll Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT 2638
UNIRES.DLL Библиотека ресурсов драйвера принтера Unidrv 4262
unrar.dll N/A 3691
unrpros.dll N/A 523
untfs.dll NTFS Utility DLL 2688
UnZip32.dll Info-ZIP's UnZip DLL for Win32 3381
UpdateCore_43.dll UpdateCore_43.dll 2107
updspapi.dll Windows Servicing Setup API 2961
uplay_r1_loader.dll N/A 3028
uplay_r1_loader64.dll Uplay API r1 loader 2050
uplay_r1.dll N/A 1930
uplay_r164.dll Uplay API r1 3385
upnp.dll UPnP Control Point API 3823
upnphost.dll UPnP Device Host 4787
upnpui.dll UPNP fackovervakare och mapp 3737
uraext2x.dll N/A 3784
uraext3x.dll N/A 3604
urapwd2x.dll N/A 1403
ureg.dll Registry Utility DLL 3507
url.dll Internet Shortcut Shell Extension DLL 3747
urlmon.dll OLE32-tillagg for Win32 4363
usbaaplrc.dll Apple Mobile Device USB Driver Resource DLL 1584
usbceip.dll USBCEIP Task 4788
usbdr.dll usbdr 674
usbmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 2947
usbmon.dll Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL 4805
usbperf.dll USB Performance Objects DLL 4934
USBPort.dll USB Port Module 3950
usbui.dll USB UI Dll 2307
user32.dll Multi-User Windows USER API Client DLL 3587
UserAccountControlSettings.dll UserAccountControlSettings 4538
usercpl.dll User control panel 4215
userdata.dll AutoCAD component 2092
userenv.dll Userenv 2277
userinitext.dll UserInit Utility Extension DLL 1245
UserLanguageProfileCallback.dll MUI Callback for User Language profile changed 604
UserLanguagesCpl.dll My Languages Configuration Control Panel 4621
usft_ext.dll Ext DLL 514
usp10.dll Uniscribe Unicode script processor 1598
usrcntra.dll 3ccntry 4225
usrcoina.dll U.S. Robotics modem coinstaller 2814
usrdpa.dll U.S. Robotics data pump manager 1132
usrdtea.dll 3cdte 902
usrfaxa.dll 3cfax 4129
usrlbva.dll 3clbv 2507
usrrtosa.dll 3crtos 3703
usrsdpia.dll 3csdpi 1693
usrsvpia.dll 3csvpi 3011
usrv42a.dll 3cv42 2492
usrv80a.dll 3cv80 4196
usrvoica.dll 3cvoice 1544
usrvpa.dll U.S. Robotics voice pump 2169
ustprov.dll User State WMI Provider 4162
UT32.dll N/A 538
utildll.dll WinStation utility support DLL 2055
utlsrf08.dll Money Surfboard Utility Library 4504
uudf.dll UDF Utility DLL 3997
uwinapi.dll N/A 4722
UWKPlugin.dll N/A 4529
UX32W.DLL Sentinel UltraPro 32-bit Client Library 2274
uxcalendar.dll Windows Live Client UX Calendar Module 4955
uxcontacts.dll Windows Live Client Contacts UX Module 1422
uxcore.dll Windows Live Client UX Core Module 1973
uxctl.dll Windows Live Client UX Controls Module 1722
UXInit.dll Windows User Experience Session Initialization Dll 2664
uxlib.dll Setup Wizard Framework 3783
uxlibres.dll UXLib Resources 2716
uxsms.dll Microsoft User Experience Session Management Service 2855
uxtheme.dll Bibliotek for Microsoft UxTheme 842