Αρχεία Dll που αρχίζουν με F

Ονομα αρχείου Περιγραφή Λήψεις
f_in_box.dll F-IN-BOX DLL Edition 3464
f3ahvoas.dll JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard 4122
facompress.dll N/A 1557
FAHDll.dll File Association Helper 3371
FAHDll64.dll File Association Helper 4370
fastprox.dll WMI Custom Marshaller 1505
faultrep.dll Windows Error Reporting 714
fbclient.dll Firebird SQL Server 3109
fbxsdk-2012.2.dll N/A 3656
FC3.dll Dunia Engine/Far Cry 2 Dynamic Link Library 887
FC64.dll Dunia Engine/Far Cry 2 Dynamic Link Library 4365
fdBth.dll Function Discovery Bluetooth Provider Dll 4318
fdBthProxy.dll Bluetooth Provider Proxy Dll 2990
FdDevQuery.dll Microsoft Windows Device Query Helper 4090
fde.dll Folder Redirection Snapin Extension 2119
fdeploy.dll Winlogon-tillagg for mappomdirigering 909
fdPHost.dll Function Discovery Provider host service 4126
fdPnp.dll Pnp Provider Dll 1749
fdprint.dll Function Discovery Print Provider Dll 2351
fdProxy.dll Function Discovery Proxy Dll 3965
FDResPub.dll Function Discovery Resource Publication Service 2960
fdSSDP.dll Function Discovery SSDP Provider Dll 1212
fdWCN.dll Windows Connect Now - Config Function Discovery Provider DLL 1442
fdWNet.dll Function Discovery WNet Provider Dll 1237
fdWSD.dll Function Discovery WS Discovery Provider Dll 2834
feclient.dll Windows NT File Encryption Client Interfaces 4746
FFImage.dll N/A 1889
ffmpeg.dll N/A 2244
ffmpegsumo.dll Google Chrome 4935
FFmt.dll Digidesign Audio Engine 3267
ffresources.dll lockdll Dynamic Link Library 3638
fftw3.dll N/A 835
fhautoplay.dll Microsoft® File History AutoPlay Integration Library 3327
fhcat.dll File History Catalog Library 1489
fhcfg.dll File History Configuration Manager 2044
fhcleanup.dll File History Disk Cleanup Handler 620
fhcpl.dll File History Control Panel 4896
fhengine.dll File History Engine 4910
fhevents.dll File History Event Listener Library 1120
fhlisten.dll File History HomeGroup Listener 2699
fhshl.dll File History Custom Shell Library 3200
fhsrchapi.dll File History Search API 3334
fhsrchph.dll File History Search Protocol Handler 2204
fhsvc.dll File History Service 1073
fhsvcctl.dll File History Service Control Library 1605
fhtask.dll File History Task Handler 4325
fhuxadapter.dll File History Data Adapter 2210
fhuxapi.dll File History API 1226
fhuxcommon.dll File History Common Library 911
fhuxgraphics.dll File History Graphics 4223
fhuxpresentation.dll File History Presentation 1335
fhuxpresentation.Resources.dll N/A 909
FileAppxStreamingDataSource.dll File AppX Streaming Data Source Library 3121
FileCryptIK.dll N/A 2059
FileLoader.dll N/A 1155
filemanager.dll TODO: 3616
filemgmt.dll Services and Shared Folders 776
FileSearch.dll N/A 4608
FileSystem_Stdio.dll N/A 5002
FileSystem_Steam.dll FileSystem_Steam.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 2959
filesystem_x64_rwdi.dll Filesystem DLL 3961
filesystem_x86_rwdi.dll Filesystem DLL 1300
filesystem_x86.dll Filesystem DLL 1698
FileSystem.dll N/A 4953
findnetprinters.dll Find Network Printers COM Component 1989
findsector.dll N/A 2189
FineCOM.dll FineCOM Manager 1167
fineobj.dll FineObjects Classes Library Core 2216
finstall.dll N/A 4159
firewall_mgr.dll N/A 3388
FirewallAPI.dll Windows Firewall API 3892
FirewallControlPanel.dll Windows Firewall Control Panel 2271
FirewallInstallHelper.dll Firewall Install Helper DLL 807
FlashToolLib.dll BootROM and FlashTool Communication DLL. 1839
FlashUtil_ActiveX.dll Adobe Flash Player Helper 13.0 r0 4770
fldrclnr.dll Guiden Rensa upp skrivbordet 4886
flexExtRelease_x64.dll N/A 1797
flexRelease_x64.dll N/A 1638
fltLib.dll Filter Library 4022
FM20.DLL Microsoft® Forms DLL 3041
fmapi.dll File Management API 4004
fmifs.dll FM IFS Utility DLL 3390
fmod_event_net.dll FMOD Net Event System 3506
fmod_event.dll FMOD Event System 2743
fmod_event64.dll FMOD Event System 2206
fmod.dll FMOD 1489
fmodex_4_28_07.dll FMOD Ex SoundSystem 4420
fmodex_4_28_08.dll FMOD Ex SoundSystem 1915
fmodex.dll FMOD Ex SoundSystem 870
fmodex64.dll FMOD Ex Sound System 4165
fmodexL.dll FMOD Ex Sound System 2276
fmodstudio.dll FMOD Studio Runtime 2847
fms.dll Font Management Services 1205
FntCache.dll Windows Font Cache Service 2154
FOBJ601.DLL FineObjects Classes Library 3480
FolderProvider.dll DISM Folder Image Provider 1056
FontEngine.dll FontEngi ????? 979
fontext.dll Windows Font Folder 2485
fontsub.dll Font Subsetting DLL 1771
ForceDLL.dll ForceDLL 3284
forgek.dll Sony Sound Forge 3740
Foundation.dll Foundation 1675
FP30UTL.DLL Microsoft FrontPage Utility DLL 1153
FP30WEL.DLL Microsoft FrontPage Web Extender Library DLL 4336
fphc.dll Filtering Platform Helper Class 1180
framebuf.dll Framebuffer Display Driver 1607
framedyn.dll WMI SDK Provider Framework 3737
framedynos.dll WMI SDK Provider Framework 2820
FreeImage.dll FreeImage library 1964
FreeImagePlus.dll FreeImagePlus library 2530
freetype6.dll Libfreetype: font engine and rasterizer 4753
frostcollector.dll frostCollector Dynamic Link Library 616
frprov.dll Folder Redirection WMI Provider 642
FS_YouTubeUpload.dll FS_YouTubeUpload Dynamic Link Library 1448
FSAirlines.dll FSAirlines - Client 1070
fsusd.dll DLL-fil for filsystem for kameraenheter 4286
fsutilext.dll FS Utility Extension DLL 4242
ftd2xx.dll FTD2XX Dynamic Link Library 4574
ftdriver.dll N/A 4208
fthsvc.dll Microsoft Windows Fault Tolerant Heap Diagnostic Module 2679
ftlx041e.dll Thai Wordbreaker 1532
ftsrch.dll Microsoft® Fulltextsokning 4743
fundisc.dll Function Discovery Dll 3544
futilu.dll N/A 1875
fveapi.dll Windows BitLocker Drive Encryption API 2970
fveapibase.dll Windows BitLocker Drive Encryption Base API 2588
fvecerts.dll BitLocker Certificates Library 4824
fvecpl.dll BitLocker Drive Encryption control panel 723
fveRecover.dll Windows BitLocker Drive Encryption User Interface 3834
fveskybackup.dll Windows BitLocker Drive Encryption OneDrive Backup 718
fveui.dll BitLocker Drive Encryption UI 4546
fvewiz.dll BitLocker Drive Encryption Wizard 3913
fw1html.dll N/A 3482
fwcfg.dll Windows Firewall Configuration Helper 2111
FWPUCLNT.DLL FWP/IPsec User-Mode API 1613
FwRemoteSvr.dll Windows Firewall Remote APIs Server 3827
FxClientBridge.dll Hotspot Shield 6.1.2 845
fxhbhb.dll Printer Driver Module 4724
fxhbpv.dll Printer Driver Module 3186
FXSAPI.dll Microsoft Fax API Support DLL 3750
fxscfgwz.dll Microsoft Fax Configuration Wizard 4477
fxsclntR.dll Fax Console Resources 1387
FXSCOM.dll Microsoft Fax Server COM Client Interface 1650
FXSCOMEX.dll Microsoft Fax Server Extended COM Client Interface 2478
FXSCOMPOSE.dll Compose Form 3466
FXSCOMPOSERES.dll Fax Compose 1752
FXSDRV.DLL Microsoft Fax Printer Driver 4728
fxsevent.dll Microsoft Fax EventLog Support DLL 4932
FXSEXT32.dll Microsoft Fax Exchange Command Extension 1006
FXSMON.dll Microsoft Fax Print Monitor 2367
FXSOCM.dll Microsoft Fax Optional Component Installer 956
fxsperf.dll Microsoft Fax PerfMon DLL 4591
FXSRES.DLL Библиотека DLL ресурсов факса (Microsoft) 1016
FXSRESM.dll Microsoft Fax Resource DLL 2571
FXSROUTE.dll Microsoft Fax Routing DLL 5039
FXSST.dll Fax Service 1175
FXST30.dll Microsoft Fax T30 Protocol Service Provider 2246
FXSTIFF.dll Microsoft Fax TIFF library 3421
FXSUI.DLL Microsoft Fax Printer Driver UI 1928
FXSUTILITY.dll Fax Utility DLL 4635
FXSWZRD.DLL Microsoft Fax Wizard UI 3610
FXSXP32.dll Microsoft Fax Transport Provider 3290
FXUCU001.DLL Мини-драйвер принтера Fuji Xerox PCL 4184
fxxpsRC.dll FX Class Driver String Resource DLL 4734